Regulamin

Podstawowe zasady korzystania z diety Miód Malina:

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Miód Malina Aleksandra Hryniewicz o numerze NIP 8393104768 oraz REGON 147368358.
 3. W przypadku, gdy kontrahent nie akceptuje treści niektórych postanowień regulaminu istnieje możliwość ich zmiany. W celu dokonana modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu kontrahent powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować na adres zamowienia@miod-malina.com/miod-malina-wp propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu ewentualnie sugestie mające na celu ich modyfikacje. Powyższa możliwość nie dotyczy jednak zmiany postanowień określających główne świadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia a także zakresu usług świadczonych przez firmę cateringową Miód Malina.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta. W potwierdzeniu o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaną również wskazane zmiany regulaminu dokonane w wyniku indywidualnych uzgodnień, o których mowa w pkt. 3.
 5. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług firmy cateringowej Miód Malina.
 6. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:
  1. chorób istniejących oraz przebytych;
  2. nadciśnienia tętniczego;
  3. cukrzycy;
  4. nietolerancji laktozy;
  5. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet informacje o ciąży albo karmieniu piersią, jak również alergie.
 7. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 8. Właściciel firmy cateringowej Miód Malina nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;
  2. nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług firmy cateringowej Miód Malina, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 9. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy kontrahent jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności firmy cateringowej Miód Malina, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Każdy zestaw Miód Malina składa się z 5 posiłków. W skład zestawu o którym mowa w zdaniu pierwszym wchodzą:
  1. śniadanie;
  2. drugie śniadanie;
  3. obiad;
  4. podwieczorek;
  5. kolacja;
 11. Dostawy diet przeznaczony do spożycia w soboty i niedziele dostarczane są w piątek wieczorem.
 12. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są dnia poprzedniego do godziny 23:00 lub w dniu spożycia do godziny 9:00 w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem oraz względów logistycznych.
 13. Cena dostawy w II strefie poszczególnych aglomeracji jest ustalana indywidualnie, proszę o kontakt 790 770 009.
 14. W przypadku dostawy do rąk własnych występuje dopłata 10 zł
 15. W zakresie usług świadczonych przez firmę cateringową Miód Malina obowiązuje system przedpłaty za zamówione zestawy. W przypadku braku płatności Miód Malina ma prawo wstrzymać realizację zamówienia. W przypadku braku możliwości dokonania przedpłaty, kontrahent powinien niezwłocznie poinformować o tym Miód Malina w celu ustalenia możliwość dokonania płatności w określonym przez strony terminie.
 16. Korzystanie z usług Miód Malina jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.miod-malina.com/miod-malina-wp
 17. Istnieje możliwość zapłaty: przelewem , poprzez system płatności PayUlub gotówką. W przypadku płatności gotówką – wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tej formy płatności.
 18. Na życzenie kontrahenta wystawiona zostanie faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy  zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za dietę.
 19. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania modyfikacji o których mowa w zdaniu pierwszym jest poinformowanie o wszelkich zmianach firmy cateringowej Miód Malina do godziny 18.00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą. Zmiany o których mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczą modyfikacji, o których mowa w pkt. 19
 20. W przypadku zmian, które mają dotyczyć soboty lub niedzieli – informacje o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 9.00, natomiast w przypadku zmian które mają dotyczyć poniedziałku – informację o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 18.00.
 21. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 20 i 21 nie zostaną zrealizowane.
 22. Wszelkie zmiany Miód Malina potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez klienta adres.
 23. W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety, czy też w przypadku rezygnacji z diety w trakcie jej trwania, klient jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 24. W przypadku gdy dokonane przez kontrahenta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – ma on do wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie kontrahenta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.
 25. W przypadku nieodebrania zestawu z winy kontrahenta przez co należy rozumieć również brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym – Miód Malina zastrzega sobie prawo do potrącenia z należności uiszczonej przez klienta, kwoty odpowiadającej zużytym na ten cel produktom oraz nakładowi pracy związanemu z opracowaniem i przygotowaniem zestawu, a także pozostałymi kosztami związanymi z wykonaną przez Miód Malina usługą.
 26. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Miód Malina, Miód Malina zobowiązuje się, w ramach możliwości technicznych serwisu, dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez kontrahenta adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z kontrahentem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z kontrahentem.
 27. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług kontrahent ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: zamowienia@miod-malina.com/miod-malina-wp lub pisemnie na adres siedziby Miód Malina.
 28. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 29. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą Firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Miód Malina Aleksandra Hryniewicz.
 30. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów firmy Miód Malina Aleksandra Hryniewicz przechowywane są w bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w naszej firmie oraz w celach marketingowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
 31. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 32. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 33. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 34. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online Blue Media
  • przelew bankowy
Facebook